Máy điện tim 6 kênh Cardipia 400H

Liên hệ

Tự động tắt nguồn : Sau 5, 10, 15 phút không hoạt động
Chuyển đổi A/D : 16 bít
Tỉ lệ mẫu : 500Hz ( đơn vị đầu vào: 8,000 mẫu/ giây)
Trở kháng đầu vào : Lớn hơn 100MΩ
CMRR : Lớn hơn 100MΩ
Thông số dò : Dò nhịp ( tùy chọn)/ biến dò R-R/ Thời gian thực nhịp tim
Báo hiệu : Hết giấy/ pin yếu/ tắt đạo trình