Bơm tiêm điện SP8800

Liên hệ

Cài đặt tiêm thuốc – Tốc độ tiêm/ dung tích tiêm/ Thời gian tiêm
Bộ nhớ lưu giữ – Giá trị cài đặt cuối cùng được lưu lại
Hiển thị thời gian còn lại
Chức năng lặp lại báo động
Hệ thống mở – Thiết bị có thể sử dụng các cỡ 10/20/30/50ml của 10 hãng khác nhau