Máy đóng gói thuốc tự động Tower-II

Liên hệ

Nút thiết lập nhiệt độ thấp hơn
Màn hình hiển thị nhiệt độ
Nút thiết lập nhiệt độ cao hơn
Nút thiết lập số lượng (số lượng túi)
Màn hình hiển thị số lượng và dung lượng hiển thị